Tanie bilety lotnicze, rozk?ady jazdy, tanie loty, bilety
Zdrowie

Rozk?ady jazdy, linie lotnicze, rozk?ady lotów

Rozk?ady lotów linii lotniczych:

autoholowanie Warszawa

Tanie bilety lotnicze, rozk?ady lotów - kliknij!

Personalizacja strony www.lot.pl

Wychodz?c naprzeciw potrzebom naszych klientów Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomi?y personalizacj? serwisu www.lot.com.

Rozk?ad lotów LOT online

korekta prac |szkolenia bhp Bielsko : szkolenia haccp

Informacje dodatkowe - zni?ki LOTu:

Niemowl?ta *
Zni?ka dla niemowl?t dotyczy dzieci poni?ej 2 roku ?ycia, które nie zajmuj? osobnego miejsca na pok?adzie samolotu - zni?ka dla niemowl?t wynosi 90 % od ceny biletu normalnego.
Niemowl? powinno podró?owa? pod opiek? osoby doros?ej na wszystkich odcinkach podró?y.

Dzieci *
Zni?ka dotyczy dzieci w wieku od 2 do 11 roku ?ycia - wynosi 33% lub 20% ceny biletu normalnego w zale?no?ci od rynku sprzeda?y. Dziecko powinno podró?owa? pod opiek? osoby doros?ej na wszystkich odcinkach podró?y. Dziecko w wieku od 5 do 11 roku ?ycia mo?e podró?owa? bez opieki osoby doros?ej (w tym przypadku asysta personelu pok?adowego LOT jest dodatkowo p?atna).
Dziecku podró?uj?cemu bez opieki osoby doros?ej nie przys?uguje zni?ka.

M?odzie?
Zni?ka m?odzie?owa dotyczy osób w wieku od 12 do 24 roku ?ycia (tylko z legitymacj?).

Seniorzy
Zni?ka dla seniorów dotyczy osób powy?ej 60 roku ?ycia (tylko z dowodem to?samo?ci).

* Powy?sze zni?ki dotycz?ce Niemowl?t oraz Dzieci nie maj? zastosowania do niektórych taryf PLL LOT S.A. w szczególno?ci do niektórych taryf promocyjnych lub specjalnych. Szczegó?owe informacje o wysoko?ci zni?ki dla Niemowl?t oraz Dzieci dla danej taryfy uzyska? mo?na na stronie internetowej PLL LOT S.A. w warunkach poszczególnych oferowanych taryf, w biurach sprzeda?y oraz w call center PLL LOT S.A., a tak?e u agentów.

Komunikacja lotnicza:

Oklejanie samochodów Warszawa Agencja Reklamowa Demo

rel="nofollow"

Rozk?ady lotów

Polskie Linie Lotnicze LOT
Mi?dzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach
Mi?dzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice

Home | Kontakt
www.rozkladjazdy.natopie.pl © Copyright 2002-2018 SEO pozycjonowanie